សារ​ជាសំលេង ៤ - តើធ្វើដូចម្តេច នៅពេលឧបករណ៍ធ្វើតេស្តកូវីដ-១៩នៅផ្ទះ បង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមាន?