ផ្ទាំងបដាការតេស្តរកជំងឺកូវីដ-១៩និងលេខទំនាក់ទំនង ទំហំ1.5mHx3mW