ការពារ​មនុស្ស​ចាស់​ពីកូវីដ-១៩

[Translate to Khmer:]

[Translate to Khmer:]

ជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងតែរាតត្បាត​ក្នុង​ពិភពលោកនិង​ប្រទេស​យើងដែរ ហើយ​វាឆ្លង​ខ្លាំង​ពី​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៅ​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត និង​ប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅដល់​មនុស្ស​ចាស់​និង​អ្នក​មាន​ជំងឺ​ប្រចាំកាយ។