ឆ័ត្រ: មាន​ទឹក​ស្អាត​និងសាប៊ូ​​ប្រៀប​ដូចជាមាន​គ្រូពេទ្យ​ម្នាក់​នៅ​ផ្ទះ​ដែរ