ស្ទិកគ័រ - ទឹកនេះនេះមិនមែនសម្រាប់ហូប (យុទ្ធនាការ "មើលឃើញស្អាត មិនប្រាកដថាមានសុវត្ថិភាព")