៨ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-១៩ ជនជាតិគ្រឹង

[Translate to Khmer:]

[Translate to Khmer:]