កាបូបសម្រាប់យុទ្ធនាការ "មើលឃើញស្អាតមិនប្រាកដថាមានសុវត្ថិភាពទេ"