កូវីដ-១៩ ការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភរបស់អាជ្ញាធរ មានអក្សររត់ជាភាសាខ្មែរ