វិធីដោះស្រាយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទុះការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩