ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ

ការសន្ទនារវាងតួអង្គពីរគឺសត្វមាន់និងដង្កូវអំពីខ្ទឹមសនិងកូរ៉ូណាវីរុស។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីជូនដំណឹងដល់ប្រជាជននូវអ្វីដែលជាប្រភពព័ត៌មានពិតដែលអាចទុកចិត្តបាននិងលើកទឹកចិត្តពួកគេឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដំបូន្មានមុនពេលចែកចាយ។