គំរូ​ម៉ូត​ខោ​និង​សំពត់​ហ្ស៉ីបបត់ សម្រាប់​មន្ត្រី​អធិការកិច្ច​ផលិតផល​ថ្នាំ​ជក់