ខ្ញុំចង់រួមភេទដោយមិនប្រើស្រោមអនាម័យ តើមានវិធីអ្វីទៀត ដើម្បីការពារការមានផ្ទៃពោះ?