ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយលើរ៉ឺម៉ក: ចូលរួម​បន្ត​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​វីរុស​កូវីដ-១៩​ទាំងអស់គ្នា