វិធីថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ដក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-១៩

[Translate to Khmer:]

[Translate to Khmer:]

ជំងឺ​កូវីដ-១៩ បាន​រីករាលដាល​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។ វា​បង្ក​ជា​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ និង​ភ័យ​ខ្លាច​ ដែល​ប៉ះពាល់​លើ​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត ដល់​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា។ ក្រៅ​ពី​វិធី​បង្ការ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​ ក្រសួង​សុខាភិបាល​សូម​ជូន​ជា​គន្លិះ​ខ្លី​ៗ ក្នុង​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​សម្រាប់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា ក្នុង​ដំណាក់កាល​ដ៏​លំបាក​នេះ។